საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის პროექტი

საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის პროექტი

# GNSF/ST06/3-035


პროექტის სათაური დეფორმად მყარ და თხევად ნაწილებისაგან შემდგარი გარემოს იერარქიული მათემატიკური მოდელების აგება და გამოკვლევა
სამეცნიერო მიმართულება მათემატიკა მექანიკა
ხელმძღვანელი გიორგი ჯაიანი
შემსრულებლები

კრებსითი ინფორმაცია პროექტის შესახებ

პროექტის რეზიუმე

სრული ინფორმაცია პროექტის შესახებ

კვარტალური ანგარიშები:

წლიური ანგარიში (2007 წელი)

სადემონსტრაციო დღე


საბოლოო ანგარიში


პროექტის ფარგლებში გამოქვეყნებული სამეცნიერო სტატიები

მოხსენებები კონფერენციებზეVekua Institute of Applied Mathematics