მეორე საერთაშორისო კონფერენცია
"მათემატიკისა და ინფორმატიკის გამოყენება საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებსა და ინჟინერიაში"
მიძღვნილი აკადემიკოს ანდრო ბიწაძის 100 წლისთავისადმი

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ილია ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტი

21-23 სექტემბერი, 2016 

კონფერენციის პროგრამა - Eng

თეზისები

 

მოხსენების ფორმატი

დაგეგმილია, როგორც 35 წუთიანი მიმოხილვითი ხასიათის მოხსენებების, ასევე კონკრეტული შედეგების ამსახველი 20 წუთიანი მოხსენებების მოსმენა.

რეგისტრაცია

კონფერენციაში მონაწილეობის მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ მოხსენების თეზისი, შედგენილი ქართულ და ინგლისურ ენაზე თანდართული შაბლონების შესაბამისად (თითოეული არ უნდა აღემატებოდეს ერთ გვერდს). თეზისების ელექტრონული ვერსია განთავსდება ინსტიტუტის ვებ-გვერდზე.

მოხსენების თეზისები უნდა მიაწოდოთ საორგანიზაციო კომიტეტის სწავლულ მდივანს ზურაბ კიღურაძეს მისამართზე zkigur@yahoo.com ან ატვირთოთ ინსტიტუტის სისტემაში.

საკონტაქტო ინფორმაცია

ზურაბ კიღურაძე (კონფერენციის სწავლული მდივანი)
ი.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ი.ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტი
უნივერსიტეტის ქ. 2, 0186 თბილისი, საქართველო
ელ.ფოსტა: zkigur@yahoo.com

საორგანოზაციო კომიტეტი:

გიორგი ჯაიანი (თავმჯდომარე)
ნიკოლოზ ავაზაშვილი (თავმჯდომარის მოადგილე)
ნატალია ჩინჩალაძე (თავმჯდომარის მოადგილე)
თემურ ჯანგველაძე (თავჯდომარის მოადგილე)
ზურაბ კიღურაძე (სწავლული მდივანი)
ბაკურ გულუა
ბესიკ დუნდუა
ომარ კიკვიძე
მიხეილ რუხაია
მირანდა გაბელაია


Vekua Institute of Applied Mathematics