ილია ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის სემინარის XXXVII საერთაშორისო გაფართოებული სხდომები

ეძღვნება ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაარსებიდან 105 და ამ უნივერსიტეტში ილია ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის დაარსებიდან 55 წლისთავს

2023 წლის 19-22 აპრილი

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ილია ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტი
უნივერსიტეტის ქ. 11, 0186 თბილისი, საქართველო.

სავარაუდოდ, იმუშავებს

სექციები, რომლებზედაც მოსმენილი იქნება ოცწუთიანი მოხსენებები.

თანაორგანიზატორი: თბილისის საერთაშორისო ცენტრი მათემატიკასა და ინფორმატიკაში.

სემინარის მუშაობაში მონაწილეობის მიღების მსურველებს ვთხოვთ, 2023 წლის 19 მარტამდე მოხსენების ანოტაცია (ქართულ და ინგლისურ ენებზე), სექციის და, თანაავტორების არსებობის შემთხვევაში, მომხსენებლის აუცილებელი მითითებით, ატვირთონ ინსტიტუტის სისტემაში. ანოტაციის ტექსტის მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს A4 ფორმატის ერთ გვერდს. ქართულ ენაზე ტექსტი უნდა აიკრიფოს Sylfaen ფონტის გამოყენებით (იხ. შაბლონები: Geo.doc და Eng.doc). მონაწილე, როგორც მომხსენებელი/თანამომხსენებელი, შეიძლება წარდგეს არაუმეტეს ორი სექციის წინაშე, ამასთან, თითოეულ სექციაზე მხოლოდ ერთი მოხსენებით.

სემინარზე მოსმენილი მოხსენებები გამოქვეყნდება სათანადო რეცენზირების გავლის შემდეგ. მოხსენების ტექსტის მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს 4 ნაბეჭდ გვერდს, ინგლისურ ენაზე აკრეფილს შესაბამისი შაბლონის გამოყენებით. მომხსენებლებმა შესაბამისი tex და pdf ფაილები უნდა ატვირთონ ინსტიტუტის სისტემაში არაუგვიანეს 2023 წლის 31 მაისისა.

სემინარის გახსნა ჩატარდება 2023 წლის 19 აპრილს, 14:00 საათზე, ინსტიტუტის შენობაში (უნივერსიტეტის ქ. 11).

ტრადიციისამებრ, 23 აპრილს, 16:00 საათზე, დაგეგმილია ილია ვეკუას საფლავზე გასვლა მთაწმინდის პანთეონში.

ინსტრუქციები ავტორებისათვის

პროგრამა

აბსტრაქტები

XXXVII International Enlarged Sessions of the Seminar of Ilia Vekua Institute of Applied Mathematics

Dedicated to the 105th Anniversary of I. Javakhishvili Tbilisi State University & 55th Anniversary of I.Vekua Institute of Applied Mathematics

19-22 April, 2023

Ilia Vekua Institute of Applied Mathematics of
Ivane Javakhishvili Tbilisi State University
11 University str., 0186 Tbilisi, Georgia.

The following sections are foreseen:

Each presentation will be scheduled for 20 minutes (Please note, there is no registration fee).

Co-organizer: Tbilisi International Center of Mathematics and Informatics.

We ask all the prospective speakers of the seminar to upload the abstract of the presentation before March 19, 2023 in the system. The abstract of the presentation should be submitted in English (Georgian participants should submit also in Georgian), in accordance with the templates (see Geo.doc and Eng.doc) and should not exceed one A4 format pages in each language (Please do not change fonts, paper sheets and fields sizes stated in the template; in case of co-authors, please indicate the speaker). Each participant as a speaker/co-speaker is allowed to present a paper on at most two different sections.

The peer-reviewed manuscripts will be published. The source TEX and the corresponding PDF files of the English version of the talk, prepared using the template and not exceeding four A4-format pages should be uploaded in the system before May 31, 2023.

Opening of the Seminar is on April 19, 2023 at 14:00 at I.Vekua Institute of Applied Mathematics (University str. 11).

As usual on April 23 at 16:00 a visit to the Mtatsminda Pantheon is planned, where Ilia Vekua is buried.

Instructions for Authors

Program

Abstracts