ილია ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის სემინარის XXXVI საერთაშორისო გაფართოებული სხდომები

2022 წლის 19-21 აპრილი

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ილია ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტი
უნივერსიტეტის ქ. 2, 0186 თბილისი, საქართველო.

სავარაუდოდ, იმუშავებს

სექციები, რომლებზედაც მოსმენილი იქნება ოცწუთიანი მოხსენებები (დისტანციურად – Zoom პლატფორმის გამოყენებით).

თანაორგანიზატორი: თბილისის საერთაშორისო ცენტრი მათემატიკასა და ინფორმატიკაში.

სემინარის მუშაობაში მონაწილეობის მიღების მსურველებს ვთხოვთ, 2022 წლის 14 მარტამდე მოხსენების ანოტაცია (ქართულ და ინგლისურ ენებზე), სექციის და, თანაავტორების არსებობის შემთხვევაში, მომხსენებლის აუცილებელი მითითებით, ატვირთონ ინსტიტუტის სისტემაში. ანოტაციის ტექსტის მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს 500 სიტყვას. ვებ-გვერდზე თეზისები იკრიფება ტექსტური სახით (ფორმულები − TEX ფორმატში). მონაწილე, როგორც მომხსენებელი/თანამომხსენებელი, შეიძლება წარდგეს არაუმეტეს ორი სექციის წინაშე, ამასთან, თითოეულ სექციაზე მხოლოდ ერთი მოხსენებით.

სემინარზე მოსმენილი მოხსენებები გამოქვეყნდება სათანადო რეცენზირების გავლის შემდეგ. მოხსენების ტექსტის მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს 4 ნაბეჭდ გვერდს, ინგლისურ ენაზე აკრეფილს შესაბამისი შაბლონის გამოყენებით. მომხსენებლებმა შესაბამისი tex და pdf ფაილები უნდა ატვირთონ ინსტიტუტის სისტემაში არაუგვიანეს 2022 წლის 31 მაისისა.

სემინარის გახსნა ჩატარდება 2022 წლის 20 აპრილს, 14:00 საათზე.

ქვეყანაში ეპიდვითარების გაუმჯობესების შემთხვევაში შესაძლოა სხდომები ჩატარდეს დასწრებულად (ინსტიტუტის შენობაში).

ინსტრუქციები ავტორებისათვის

პროგრამა

XXXVI International Enlarged Sessions of the Seminar of Ilia Vekua Institute of Applied Mathematics

19-21 April, 2022

Ilia Vekua Institute of Applied Mathematics of
Ivane Javakhishvili Tbilisi State University
2 University str., 0186 Tbilisi, Georgia.

The following sections are foreseen:

Each presentation will be scheduled for 20 minutes (online - using Zoom platform).

Co-organizer: Tbilisi International Center of Mathematics and Informatics.

We ask all the prospective speakers of the seminar to upload the abstract of the presentation before March 14, 2022 in the system. The abstract of the presentation should be submitted in English (Georgian participants should submit also in Georgian) and should not exceed 500 words in each language. In the system abstracts are submitted as plain text (formulas – as TEX). Each participant as a speaker/co-speaker is allowed to present a paper on at most two different sections.

The peer-reviewed manuscripts will be published. The source TEX and the corresponding PDF files of the English version of the talk, prepared using the template and not exceeding four A4-format pages should be uploaded in the system before May 31, 2022.

Opening of the Seminar is on April 20, 2022 at 14:00.

The Enlarged Sessions will be held face-to-face (at the institute) if Covid19 situation is improved.

Instructions for Authors

Program

Abstracts