ილია ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის სემინარის XXXIV საერთაშორისო გაფართოებული სხდომები

2020 წლის 16-19 სექტემბერი

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ილია ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტი
უნივერსიტეტის ქ. 2, 0186 თბილისი, საქართველო.

იმუშავებს

სექციები, რომლებზედაც მოსმენილი იქნება ოცწუთიანი მოხსენებები.

სემინარის მუშაობაში მონაწილეობის მიღების მსურველებს ვთხოვთ, 2020 წლის 22 მარტამდე მოხსენების ანოტაცია (ქართულ და ინგლისურ ენებზე), სექციის (და, თანაავტორების არსებობის შემთხვევაში, მომხსენებლის) აუცილებელი მითითებით, ატვირთონ ინსტიტუტის სისტემაში. ანოტაციის ტექსტის მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს ერთ A4 ფორმატის გვერდს, ქართულ ენაზე ტექსტი უნდა აიკრიფოს Sylfaen ფონტის გამოყენებით (იხ. შაბლონები: Geo.doc და Eng.doc). მონაწილე, როგორც მომხსენებელი/თანამომხსენებელი, შეიძლება წარსდგეს არაუმეტეს ორი სექციის წინაშე, ამასთან, თითოეულ სექციაზე მხოლოდ ერთი მოხსენებით.

სემინარზე მოსმენილი მოხსენებები გამოქვეყნდება სათანადო რეცენზირების გავლის შემდეგ. მოხსენების ტექსტის მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს 4 ნაბეჭდ გვერდს, ინგლისურ ენაზე აკრეფილს შესაბამისი შაბლონის გამოყენებით. მომხსენებლებმა შესაბამისი tex და pdf ფაილები უნდა ატვირთონ ინსტიტუტის სისტემაში არაუგვიანეს 2020 წლის 31 მაისისა.

სემინარის გახსნა ჩატარდება 2020 წლის 16 სექტემბერს 14:00 საათზე Zoom სისტემის საშუალებით.

ინსტრუქციები ავტორებისათვის

პროგრამა (Zoom მისამართები)

აბსტრაქტები

XXXIV International Enlarged Sessions of the Seminar of Ilia Vekua Institute of Applied Mathematics

16-19 September, 2020

Ilia Vekua Institute of Applied Mathematics of
Ivane Javakhishvili Tbilisi State University
2 University str., 0186 Tbilisi, Georgia.

The following sections are foreseen:

Each presentation will be scheduled for 20 minutes.

We ask all the prospective speakers of the seminar to upload the abstract of the presentation in the system before March 22, 2020. The abstract of the presentation should be submitted in English (Georgian participants should submit also in Georgian), in accordance with the templates (see Geo.doc and Eng.doc) and should not exceed one A4 format pages in each language (Please do not change fonts, paper sheets and fields sizes stated in the template; in case of co-authors, please indicate the speaker). Each participant as a speaker/co-speaker is allowed to present a paper on at most two different sections.

The peer-reviewed manuscripts will be published. The source tex and the corresponding pdf files of the English version of the talk, prepared using the template and not exceeding four A4-format pages should be uploaded in the system before May 31, 2020.

Opening of the Seminar is on September 16, 2020 at 14:00 using Zoom system.

Instructions for Authors

Program (Zoom links)

Abstracts