ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

ილია ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტი


Ilia Vekua Institute of Applied Mathematics (VIAM)

of Ivane Javakhishvili Tbilisi State University (TSU)


GEO        ENG